Koncert víťazov RHJ súčasťou Europského hudobného festivalu

Je pre nás veľkou cťou a potešením, že tohoročný Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, ktorý sa bude konať vo Viedni 29.9.2020 o 12:30 hod. bude súčasťou tretieho Europského hudobného festivalu, ktorý organizuje EUNIC Austria a Delegácia Európskej únie pri medzinárodných organizáciách vo Viedni a zahŕňa tri hudobné podujatia v troch európskych kultúrnych inštitútoch.
Celé podujatie môžete sledovať naživo na nasledujúcej linke: https://eeas.europa.eu/…/multilateralism-work-vienna…
 
EUNIC (EU National Institutes for Culture) je sieť národných kultúrnych inštitútov a ministerstiev Európskej únie založená v roku 2006. Prostredníctvom projektov spolupráce v oblasti medzikultúrneho dialógu, viacjazyčnosti, umenia a občianskej spoločnosti sa EUNIC snaží zvýšiť viditeľnosť kultúrnej rozmanitosti EÚ a podporiť súdržnosť a európske hodnoty EÚ.

COVID opatrenia k začiatku šk. roka

Vážení rodičia,
pozdravujeme Vás na začiatku nového školského roka 2020/2021. Čakajú nás neľahké časy a s nimi spojené komplikácie, ktoré určite spoločne zvládneme. Niekoľko dôležitých informácií súvisiacich s aktuálnou situáciou s Coronavírusom: každý žiak pri prvom vstupe do budovy školy prinesie vypísané a podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a zdravotný dotazník, ktoré sú nižši dostupné stiahnutie). Ak sa Vám ho nepodarí vytlačiť doma, bude pre Vás k dispozícii u triedneho učiteľa. Žiak musí mať rúšku a rúšku musí mať aj rodič, ktorý ho bude prípadne sprevádzať.
Verím, že spoločným úsilím celý proces zvládneme.
 S pozdravom PaedDr. Marián Remenius, riaditeľ ZUŠ Rajec

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Zdravotný dotazník

Oznam na školu Covid

Oznam ZUŠ

Vážení rodičia,
ZUŠ Rajec oznamuje, že vyučovanie v zmiešaných žiackých kolektívoch (hudobná náuka, tanečné oddelenie, výtvarné oddelenie) sa z dôvodu preventívnych hygienických opatrení voči COVID 19 začína až od 16.9.2020

Prijímacie skúšky do ZUŠ

ZUŠ Rajec vás pozýva na prijímacie skúšky v dňoch 25.8. – 26.8.2020 v čase od 13:00 hod. do 17:30 hod. 

Skúšky sa konajú do nasledujúcich odborov ZUŠ:
HUDOBNÉHO
VÝTVARNÉHO
TANEČNÉHO
LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO

Tešíme sa na Vás!

PaedDr. Marián Remenius, riaditeľ školy,  tel. 0911 928 881

OTVORENIE ZUŠ RAJEC

Vážení rodičia a žiaci,
od 15. 06. 2020 bude otvorená ZUŠ v Rajci. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín vo všetkých odboroch – hudobnom, výtvarnom, tanečnom a LDO. Žiaci a doprevádzajúce osoby budú mať ochranné rúško na tvári a balíček papierových vreckoviek. Na každom poschodí bude pripravená dezinfekcia na ruky. Na e-mailovú adresu rodiča každého žiaka bolo poslané čestné vyhlásenie, že Vaše dieťa nie je choré a nemá príznaky COVID 19. S týmto čestným vyhlásením príde žiak do ZUŠ a odovzdá ho učiteľovi. Bez neho bude poslaný domov. Vyučovanie je zo strany žiakov na báze dobrovoľnosti, ak rodičia nechcú pustiť dieťa do školy, nemusia tak urobiť.
Tešíme sa na Vás
V Rajci 10. 06. 2020
S pozdravom PaedDr. Marián Remenius, riaditeľ ZUŠ

Online vyučovanie pokračuje

Vážení rodičia,  ZUŠ Rajec oznamuje, že po dohode so zriadovateľom ZUŠ bude vyučovanie v školskom roku 2019/20 z dôvodov technicko-organizačných aj naďalej prebiehať formou distančného on-line vyučovania.  

O prípadných zmenách budeme informovať.

Prihlášky do ZUŠ v Rajci na školský rok 2020/2021

Vážení rodičia a žiaci,

prihlášky do ZUŠ v Rajci na školský rok 2020/2021 môžete posielať elektronicky alebo poštou  na adresu školy od 12.5.20202 do 29.5.2020. Elektronická prihláška je na webovom sídle školy: www.mzusrajec.sk

Tu nájdete rovnako aj prihlášku na stiahnutie, ktorú môžete poslať na adresu školy: ZUŠ Rajec, 1. mája 412/1, 015 01 Rajec

Prihlasovať sa je možné do nasledujúcich odborov ZUŠ:
HUDOBNÉHO
VÝTVARNÉHO
TANEČNÉHO
LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO

Tešíme sa na Vás!

PaedDr. Marián Remenius, riaditeľ školy, tel. 0911 928 881

link na elektronickú prihlášku: TU->
link na prihlášku na stiahnutie: TU->