PRÍSPEVOK ZRŠ

Vážení  rodičia,

Prosíme o úhradu príspevku ZRŠ (združenie rodičov) na školský rok 2019/2020. Výška platby  bola odhlasovaná na plenárnom ZRŠ . Príspevok ZRŠ je možné uhradiť:

  • V hotovosti triednemu učiteľovi
  • V hotovosti p. riaditeľovi
  • Prevodom na účet SK06 0200 0000 0032 0248 9856 – do poznámky prosíme uviesť meno dieťaťa

HUDOBNÝ ODBOR

Pre hudobný odbor  je poplatok vo výške 15 Eur za dieťa. Ak ZUŠ navštevuje viac detí z rodiny, každé ďalšie dieťa platí príspevok 10 Eur.  V prípade, že dieťa navštevuje viac odborov, platí príspevok 1x a to vyššiu sumu podľa odboru.

VÝTVARNÝ ODBOR

Pre  výtvarný odbor vo výške 10 Eur za dieťa.  V prípade, že dieťa navštevuje viac odborov, platí príspevok 1x a to vyššiu sumu podľa odboru.

TANEČNÝ A LDO ODBOR:

Prosíme o úhradu príspevku ZRŠ (združenie rodičov) na školský rok 2019/2020 – pre tanečný  a LDO odbor vo výške 25 Eur za dieťa.

Z príspevkov ZRŠ je podporovaná činnosť ZUŠ, hlavne súťaže a koncerty vašich detí.  Ďakujeme.

Úhrada školného

Vážení rodičia,

Prosíme uhradiť školné za I. polrok šk. roka 2019/2020 do 31. 10. 2019 na č. účtu: IBAN SK53 1100 0000 0029 2888 1182, Základná umelecká škola, 1. mája 412/1, 015 01 Rajec, do poznámky prosím uviesť meno a priezvisko žiaka a priezvisko pedagóga

–          individuálne vyučovanie – 40 €

–          prípravné štúdium, kolektívne vyučovanie – 30 €

–          dospelý – 200 € (klavír, gitara, husle), 225 € (spev), 175 € (organ, violončelo, bicie), 190 € (akordeón)

 

Úcta k starším

Žiaci akordeónového oddelenia z našej ZUŠ aj tento rok prijali pozvanie do klubu dôchodcov z príležitosti dňa „ Úcta k starším“  9. 10. 2019, aby svojou hrou potešili našich seniorov z Rajca a okolia. Žiaci Simonka Hodásová Filip Kardoš, Filip Knapec, Ladislav Miškovský, Filip Balvan, Vierka Hodasová spolu s p. učiteľkou zahrali svoje skladby a ľudové piesne, pri ktorých si všetci schuti zaspievali. S dobrým pocitom a príjemne prežitým popoludním sme sa vrátili do Zuš-ky. Na túto slávnostnú chvíľu  nám ostali a verím, že i všetkým prítomným pekné spomienky.

Detská mapa sveta – odovzdanie ceny

V utorok 10.9. sme v našej škole privítali veľmi milých hostí, ktorí prišli osobne odovzdať Katke Šálekovej ocenenie za 3. miesto z finále medzinarodnej súťaže Detská mapa sveta v Tokiu. Na pôde ZUŠ sme tak privítali  vedúci vedecký pracovníka Geografického ústavu SAV Doc. RNDr. Jána Feranca, CSc. ; predsedu Kartografickej spoločnosti SR Ing. Róberta Fencíka, PhD.; vedúcu oddelenie geoinformatiky GÚ SAV RNDr. Moniku Kopeckú, PhD. a Mgr. Tomáša Gogu z GÚ SAV. Okrem prevzatie ceny hostia spoločne s Katkou strávili čas v zaujímavej debate nielen o výtvarnom umení ale aj o kartografických témach. Ďakujeme im aj touto cestou za návštevu a veríme, že sme sa nestretli naposledy 🙂

Elektronické žiacke knižky

Vážení rodičia a žiaci našej školy!
V školskom roku 2019/2020 sme za účelom zjednodušenia agendy zaviedli ELEKTRONICKÉ ŽIACKE KNIŽKY v systéme IZUŠ. Do žiackych knižiek môžete nahliadnuť kdekoľvek či už cez počítač alebo mobilný telefón. Stačí si dať do prehliadača webovú adresu http://www.izus.cz/, napísať do okienok užívateľské meno a heslo a potvrdiť. Prístupové údaje Vám poskytne/vygeneruje Váš triedny učiteľ. Dostanete ich na Váš e-mail.

Pokračovať v čítaní „Elektronické žiacke knižky“