Výtvarná súťaž

Základná umelecká škola Rajec v spolupráci s mestom Rajec

BOTANICKÁ ILUSTRÁCIA

Usporiadateľ: Základná umelecká škola Rajec v spolupráci s mestom Rajec

Hlavným cieľom a zámerom súťaže je podporiť u žiakov a študentov záujem o prírodovedeckú ilustráciu. Tento druh ilustrácie má u nás hlbokú tradíciu a naším cieľom je povzbudiť mladú generáciu, aby sa v nej rozvíjala a napredovala. Súčasne chceme dať možnosť talentovaným tvorcom prezentovať svoje diela na celoštátnom fóre. Súťaž je pomenovaná na počesť rajeckého rodáka, Jána Frivaldského, významého prírodovedca európskeho formátu. V 19. storočí bol  kustódom zoologických zbierok Národného múzea v Budapešti a členom korešpondentom Uhorskej akadémie vied. Rovnako bol aj členom  Kráľovskej uhorskej prírodovednej spoločnosti. Takmer každoročne podnikal výskumné cesty do rozličných krajov Uhorska. Venoval sa sústavnému a systematickému výskumu fauny, zberu materiálu a zveľaďovaniu muzeálnych zbierkových fondov.

Námet súťaže

Vzhľadom na veľkú rôznorodosť a počet prác sme sa rozhodli námet súťaže termaticky obmedziť každoročne iba na jednu prírodovednú oblasť.

Okrem rastlín budú rovnako akceptované aj vyobrazenie húb. Vítaný je predovšetkým záujem o slovenskú flóru. Povzbudzujeme autorov k tomu, aby svoje diela vytvárali aj podľa reálnych predlôh a nesnažili sa iba o kópie existujúcich atlasových ilustrácii. Pre úplnosť dodávame, že prírodovedné oblasti (zoológia a botanika) budú pravidelne ročníkovo striedané.

Podmienky súťaže

 • Súťaž je určená pre žiakov základných umeleckých škôl a stredných umeleckých škôl.
 • Stanovený formát výtvarných prác, prihlásených do súťaže je A4 až A3 (max.)
 • Na zadnej strane každej práce musia byť čitateľne uvedené nasledovné potrebné údaje: názov práce, použitá technika, meno a priezvisko autora, vek autora, veková kategória, názov školy, e-mail školy, meno a priezvisko vyučujúceho. Rovnako treba uviesť či sa jedná o dielo vytvorené podľa reálnej predlohy alebo o kópiu existujúcej ilustrácie. Bez týchto údajov nebude práca do súťaže zaradená.
 • Akceptované výtvarné techniky: kresba (nie však suchy pastel), maľba, kombinovaná technika. Do súťaže nebudú zaradené priestorové práce, a ani práce vytvorené digitálnou kresbou (maľbou).
 • Jeden autor môže zaslať maximálne 2 práce.
 • Počet prác na jednu školu je limitovaný na 12 kusov. Administratívny poplatok za jednu prácu je 1 euro. Peniaze je potrebne uhradiť na účet ZUŠ Rajec: IBAN SK53 1100 0000 0029 2888 1182. Do poznámky treba uviesť “názov školy – FPI” . Uvedené peniaze budu použité na organizáciu.

Súťažné práce zasielajte na adresu:

Základná umelecká škola RAJEC, ul. 1. mája 412/1, 015 01 Rajec

Obálku označte heslom „Frivaldského prírodovedná ilustrácia” 

Súťažné Kategórie:

Kategória ZUŠ

 • 1. kategória: do 7 rokov
 • 2. kategória: od 8 do 11 rokov
 • 3. kategória: od 12 do 15 rokov
 • 4. kategória: od 16 do ukončenia školy

Kategória stredné umelecké školy

 • 1. kategória: 1. a 2. ročník
 • 2. kategória: 3. a 4. ročník

Termíny súťaže

30. 4.  2024
Ukončenie zasielania výtvarných prác do súťaže. Rozhodujúca je pečiatka pošty s dátumom.


Máj 2024
Vyhodnotenie výtvarných prác odbornou porotou. Ocenení autori budú upovedomení formou e-mailu.


Jún 2024
Výstava vybraných prác v priestoroch Starej radnice v Rajci a na webovej stránke ZUŠ Rajec.


Hodnotenie

Práce budú hodnotené anonymne. Hodnotiť  ich bude odborná porota, ktorú menuje výtvarný odbor Základnej umeleckej školy Rajec. Oba tematické okruhy budú hodnotené osobitne. V každej vekovej kategórii bude udelené 1., 2. a 3. miesto, pričom porota sa môže rozhodnúť niektoré z týchto miest neudeliť, resp. udeliť naviac cenu poroty. Vyhlásený bude aj Laureát súťaže.

Kontakt a informácie: 

ZUŠ Rajec

 t. č.: +421 911 928 881

e-mail: mzusrajec@gmail.com