Výtvarna súťaž

FRIVALDSKÉHO PRÍRODOVEDNÁ ILUSTRÁCIA 2022

VÝSLEDKY SÚŤAŽE, ROČNÍK 2023 – TU

Usporiadateľ: Základná umelecká škola Rajec v spolupráci s mestom Rajec

Hlavným cieľom a zámerom súťaže je podporiť u žiakov a študentov záujem o prírodovedeckú ilustráciu. Tento druh ilustrácie má u nás hlbokú tradíciu a naším cieľom je povzbudiť mladú generáciu, aby sa v nej rozvíjala a napredovala. Súčasne chceme dať možnosť talentovaným tvorcom prezentovať svoje diela na celoštátnom fóre. Súťaž je pomenovaná na počesť rajeckého rodáka, Jána Frivaldského, významého prírodovedca európskeho formátu. V 19. storočí bol  kustódom zoologických zbierok Národného múzea v Budapešti a členom korešpondentom Uhorskej akadémie vied. Rovnako bol aj členom  Kráľovskej uhorskej prírodovednej spoločnosti. Takmer každoročne podnikal výskumné cesty do rozličných krajov Uhorska. Venoval sa sústavnému a systematickému výskumu fauny, zberu materiálu a zveľaďovaniu muzeálnych zbierkových fondov.

Námet súťaže

Súťaž je rozdelená do dvoch hlavných tematických okruhov: Botanická ilustrácia a Zoologická ilustrácia. V okruhu Botanická ilustrácia môže byť námetom okrem rastlín aj kresba húb. V  Zoologickej ilustrácii sa môže jednať o kresbu akéhokoľvek živočícha, bez ohľadu na jeho postavenie v systéme živočíšnej ríše (hmyz, cicavce, ryby, plazy, vtáky, atď.). Autori sa môžu rozhodnúť pre ľubovoľný rastlinný alebo živočíšny druh. Vítaný je však predovšetkým záujem o slovenskú faunu alebo flóru. 

Podmienky súťaže

  • Súťaž je určená pre žiakov základných umeleckých škôl, stredných umeleckých škôl, základných škôl, štvorročných a osemročných gymnázií, bilingválnych gymnázii a stredných   odborných škôl. 
  • Stanovený formát výtvarných prác, prihlásených do súťaže je A4 až A3 (max.)
  • Na zadnej strane každej práce musia byť uvedené nasledovné potrebné údaje: tematický okruh (botanická alebo zoologická ilustrácia), názov práce, použitá technika, meno a priezvisko autora, vek autora, veková kategória, názov školy, e-mail školy, meno a priezvisko vyučujúceho.
  • Akceptované výtvarné techniky: kresba, maľba, kombinovaná technika, digitálna kresba a digitálna maľba. Do súťaže nebudú zaradené priestorové práce.
  • Jeden autor môže zaslať maximálne 2 práce. Ak sa tak rozhodne, tak môže poslať jednu prácu do okruhu Botanická ilustrácia a druhú prácu do okruhu Zoologická ilustrácia. Prípadne sa môže rozhodnúť poslať obe práce iba do jedného z uvedených tematických okruhov. 
  • Zaslaním súťažnej práce autori automaticky súhlasia s jej zverejnením na online výstave na webovom sídle školy.
  • Súťažné práce sa autorom nevracajú, môžu byť použité na propagačné a iné účely.

Súťažné práce zasielajte na adresu:

Základná umelecká škola RAJEC, ul. 1. mája 412/1, 015 01 Rajec

Obálku označte heslom „Frivaldského prírodovedná ilustrácia” 

Súťažné Kategórie:

Kategória ZUŠ a stredné umelecké školy

1. kategória: do 7 rokov,

2. kategória: od 8 do 11 rokov,

3. kategória: od 12 do 15 rokov,

4. kategória: od 16 do ukončenia školy

Kategória ZŠ, stredné školy a gymnáziá

1. kategória: do 7 rokov,

2. kategória: od 8 do 11 rokov,

3. kategória: od 12 do 15 rokov,

4. kategória: od 16 do do ukončenia školy

Termíny súťaže

13. 1.  2023
Ukončenie zasielania výtvarných prác do súťaže. Rozhodujúca je pečiatka pošty s dátumom.


4. januárový týždeň
Vyhodnotenie výtvarných prác odbornou porotou. Ocenení autori budú upovedomení formou e-mailu.


2. 2. – 1.3. 2023
Výstava vybraných prác v priestoroch Starej radnice v Rajci a na webovej stránke ZUŠ Rajec.


Marec 2023
Odosielanie diplomov a cien výhercom sa uskutoční v priebehu mesiaca marec.

Hodnotenie

Práce budú hodnotené anonymne. Hodnotiť  ich bude odborná porota, ktorú menuje výtvarný odbor Základnej umeleckej školy Rajec. Oba tematické okruhy budú hodnotené osobitne. V každej vekovej kategórii bude udelené 1., 2. a 3. miesto, pričom porota sa môže rozhodnúť niektoré z týchto miest neudeliť, resp. udeliť naviac cenu poroty.

Kontakt a informácie: 

ZUŠ Rajec

 t. č.: +421 911 928 881

e-mail: mzusrajec@gmail.com