Rajecká hudobná jar

VÝSLEDKOVÁ LISTINA RHJ 2024

ČASOVÝ HARMONOGRAM RHJ 2024

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA, RHJ 2024


POZVÁNKA

Vážené kolegyne a kolegovia,
riaditeľstvo ZUŠ v Rajci v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mestom Rajec a Hudobným centrom v Bratislave Vás pozýva na medzinárodnú interpretačnú súťaž

 RAJECKÁ  HUDOBNÁ  JAR

ktorá sa uskutoční dňa 16. mája 2024. Hlavnou snahou súťaže je podpora interpretácie a vzniku novej pôvodnej slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež. Súťaž je určená žiakom základných umeleckých škôl. Súťaží sa v piatich vekových kategóriách, 6. kategória je komorná hra v počte maximálne do 10 hráčov. V kategóriách 1. – 5. súťažia sóloví hráči na všetkých hudobných nástrojoch a speváci.

 

 15. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže
RAJECKÁ  HUDOBNÁ  JAR
16. máj 2024

 

Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Organizátor súťaže: Základná umelecká škola Rajec

Súťažný poriadok: Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých ZUŠ, ktorí spĺňajú podmienky súťaže. Organizačný poriadok je prístupný na webovej stránke školy.

Súťažný repertoár: Výhradne skladby slovenských autorov podľa vlastného výberu súťažiacich.

Počet skladieb je obmedzený časovým limitom!

Súťažné kategórie: 

 • I. kategória: 1.- 2. roč. 1. časti I. stupňa základného štúdia (ďalej len „ZŠ“), vek do 10 rokov
 • II. kategória: 3.- 4. roč. 1. časti I. st. ZŠ, vek do 12 rokov
 • III. kategória: 1.- 2. roč. 2. časti I. st. ZŠ, vek do 15 rokov
 • IV. kategória: 3.- 4. roč. 2. časti I. st. ZŠ, vek do 17 rokov
 • V. kategória: 1. – 4. roč. II. st. ZŠ, vek nad 17 rokov
 • VI. kategória: komorné súbory do 10 členov

 

Časové limity:           

 • I. kategória: do 3 minút
 • II. kategória: 3-5 minút
 • III. kategória: 5-6 minút
 • IV. kategória: 6-7 minút
 • V. kategória: 6-8 minút
 • VI. kategória: 3-8 minút (podľa veku súťažiacich)

 

Porota a ocenenia: Členmi odbornej poroty sú hudobní skladatelia.
Odborná porota udeľuje štyri ceny v každej kategórii.

Piata cena je Titul laureáta.

Hlavná cena: 1. miesto: Cena za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora (hlavná cena)

Ďalšie ceny: 
2. miesto: Cena Hudobného centra
3.miesto: Cena mesta Rajec
Cena New Music for Kids (Čestné uznanie)
Cena Spoločnosti Mariána Vargu za vynikajúci klavírny výkon
Titul laureáta (absolútny víťaz zo všetkých kategórií).

Okrem vecnej ceny a diplomu bude pre víťazov skomponovaná nová hudobná skladba, ktorá bude víťazmi premiérovaná na Koncerte víťazov v Dvorane VŠMU v Bratislave a v Slovenskom inštitúte vo Viedni.

Medzinárodná porota má právo niektorú z cien neudeliť.

 

Organizácia súťaže: Účastnícky poplatok za každého súťažiaceho, korepetítora, pedagóga i pozorovateľa je jednotný 15. V poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie a náklady spojené s organizáciou.

Cestovné a ubytovanie hradí vysielajúca organizácia.

Termín uzávierky prihlášok je 30. apríl 2024.
Prihlasovanie na RHJ je elektronickou formou na TOMTO LINKU.
Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu SK5311000000002928881182, VS: 18052023

 

Stornovanie registrácie je možné do 10. mája 2024. V prípade Vašej neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.  
V prípade nejasností sa môžete obrátiť na riaditeľa školy alebo PaedDr. Katarínu Mackovú, PhD., zástupkyňu riaditeľa školy, na tel. čísle 041/542 20 75 alebo 0911928881.

Skladby slovenských autorov 20. a 21. storočia môžete nájsť na stiahnutie na stránke www.newmusicforkids.org. Poprípade osloviť ZUŠ Rajec.

 

S pozdravom

                                                       PaedDr. Marián Remenius

                                                                  riaditeľ školy

VÝSLEDKY RAJECKÁ HUDOBNÁ JAR 2023

VÝSLEDKY RAJECKÁ HUDOBNÁ JAR 2021