Rajecká hudobná jar

VÝSLEDKY RAJECKÁ HUDOBNÁ JAR 2021

 
 
 
 
12. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže
RAJECKÁ  HUDOBNÁ  JAR
14. október 2021
 

Vážené kolegyne a kolegovia,

riaditeľstvo ZUŠ v Rajci v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mestom Rajec a Hudobným centrom v Bratislave Vás pozýva na medzinárodnú interpretačnú súťaž RAJECKÁ  HUDOBNÁ  JAR,

ktorá sa uskutoční dňa 14. októbra 2021. Hlavnou snahou súťaže je podpora interpretácie a vzniku novej pôvodnej slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež. Súťaž je určená žiakom základných umeleckých škôl. Súťaží sa v piatich vekových kategóriách, 5. kategória je komorná hra v počte hráčov maximálne do 10. V kategóriách 1. – 4. súťažia sóloví hráči na všetkých hudobných nástrojoch a speváci.

V prípade, že budú školy zatvorené pre pandemickú situáciu, bude súťaž online.

 
Vyhlasovateľ súťaže:   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Organizátor súťaže:   Základná umelecká škola Rajec
 
Súťažný poriadok:   Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých ZUŠ, ktorí spĺňajú podmienky súťaže. Organizačný poriadok je prístupný na webovej stránke školy.
 
Súťažný repertoár:   Výhradne skladby slovenských autorov podľa vlastného výberu súťažiacich.
Počet skladieb je obmedzený časovým limitom!
 
Súťažné kategórie:
I. kategória: 1.- 2. roč. 1. časti I. stupňa základného štúdia (ďalej len „ZŠ“) (1.- 2.roč. I. cyklu)
II. kategória: 3.- 4. roč. 1. časti I. st. ZŠ (3.- 4.roč. I. cyklu)
III. kategória: 1.- 4. roč. 2. časti I. st. ZŠ (5.- 7.roč. I. cyklu)
IV. kategória: 1. – 4. roč. II. st. ZŠ (1.- 4. roč. II. cyklu)
V. kategória: komorné súbory do 10 členov
 
Časové limity:
I. kategória: do 3 minút
II. kategória: 3 – 5 minút
III. kategória: 5 – 6 minút
IV. kategória: 6 – 7 minút
V. kategória: 3 – 8 minút (podľa veku súťažiacich)
 
Porota a ocenenia:   Členmi odbornej poroty sú hudobní skladatelia.
Odborná porota udeľuje štyri ceny v každej kategórii.
Piata cena je Titul laureáta.
 
1. miesto: Cena za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora (hlavná cena)
 
2. miesto: Cena Hudobného centra
 
3. miesto: Cena mesta Rajec
 
Cena New Music for Kids (Čestné uznanie)
 
Cena riaditeľa ZUŠ pre sláčikové nástroje
 
Cena Spoločnosti Mariána Vargu za vynikajúci klavírny výkon
 
Titul laureáta(absolútny víťaz zo všetkých kategórií).
 
Okrem vecnej ceny a diplomu bude pre víťazov skomponovaná nová hudobná skladba, ktorá bude víťazmi premiérovaná na Koncerte víťazov v Mirbachovom paláci v Bratislave a v Slovenskom inštitúte vo Viedni.

Medzinárodná porota má právo niektorú z cien neudeliť.

 
Organizácia súťaže:  Účastnícky poplatok za každého súťažiaceho, korepetítora, pedagóga i pozorovateľa je jednotný 10 € . V poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie a náklady spojené s organizáciou.
Cena ubytovania spolu s raňajkami je 10 €. Cestovné a ubytovanie hradí vysielajúca organizácia.
 
Termín uzávierky prihlášok je 30. september 2021.
Prihlášku pošlite prosíme mailom alebo poštou.
Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu 2928881182/1100, VS 16052019
 
Stornovanie registrácie je možné do 5.októbra 2021. V prípade Vašej neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia. Nocľah je z 13.10. na 14.10.2021. Bližšie informácie získate po prihlásení.
V prípade nejasností sa môžete obrátiť na riaditeľa školy alebo PaedDr. Katarínu Mackovú, PhD., zástupkyňu riaditeľa školy, na tel. čísle
041/542 20 75 alebo 0911928881.
Skladby slovenských autorov 20. a 21. storočia môžete nájsť na stiahnutie na stránke www.newmusicforkids.org. Poprípade osloviť ZUŠ Rajec.
 
 
S pozdravom
                                                       PaedDr. Marián Remenius
                                                                riaditeľ školy