Rajecká Hudobná jar

POZVÁNKA

Vážené kolegyne a kolegovia,

riaditeľstvo ZUŠ v Rajci v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mestom Rajec a Hudobným centrom v Bratislave Vás pozýva na medzinárodnú interpretačnú súťaž 

RAJECKÁ  HUDOBNÁ  JAR

ktorá sa uskutoční dňa 12. júna 2018. Hlavnou snahou súťaže je podpora interpretácie a vzniku novej pôvodnej slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež. Súťaž je určená žiakom základných umeleckých škôl. Súťaží sa v piatich vekových kategóriách, 5. kategória je komorná hra v počte hráčov maximálne do 10. V kategóriách 1. – 4. súťažia sóloví hráči na všetkých hudobných nástrojoch a speváci. 

9. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže
RAJECKÁ  HUDOBNÁ  JAR
12. jún 2018

Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Organizátor súťaže:                Základná umelecká škola Rajec

Súťažný poriadok:                  Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých ZUŠ, ktorí spĺňajú podmienky súťaže. Organizačný poriadok je prístupný na webovej stránke školy. 
Súťažný repertoár:                 Výhradne skladby slovenských autorov podľa vlastného výberu súťažiacich.

Počet skladieb je obmedzený časovým limitom!

Súťažné kategórie:               

  •  I. kategória:      1.- 2. roč. 1. časti I. stupňa základného štúdia (ďalej len „ZŠ“) (1.- 2.roč. I. cyklu)
  • II. kategória:     3.- 4. roč. 1. časti I. st. ZŠ (3.- 4.roč. I. cyklu)
  • III. kategória:    1.- 4. roč. 2. časti I. st. ZŠ (5.- 7.roč. I. cyklu) 
  • IV. kategória:    1. – 4. roč. II. st. ZŠ (1.- 4. roč. II. cyklu)
  • V. kategória:     komorné súbory do 10 členov


Časové limity:         

  • I.          kategória: do 3 minút
  • II.          kategória: 3 – 5 minút
  • III.         kategória: 5 – 6 minút
  • IV.        kategória: 6 – 7 minút
  • V.         kategória: 3 – 8 minút (podľa veku súťažiacich)

Porota a ocenenia:                  

Členmi odbornej poroty sú hudobní skladatelia.
Odborná porota udeľuje štyri ceny v každej kategórii. Piata cena je Titul laureáta.

Hlavná cena: 
 Cena za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora (hlavná cena)

Ďalšie ceny: 
 Cena Hudobného centra (za objavnú dramaturgiu)

Cena mesta Rajec (za originálny prejav interpreta)

Cena riaditeľa ZUŠ Rajec (za najsympatickejší prejav)

Novinka od 5. ročníka súťaže:
Špeciálna cena pre sláčikové nástroje –  50 € pre mladších žiakov ( I. a II. kat.)
a 50 € pre starších žiakov (III. a IV. kat.). Spolu 100 €.

Titul laureáta (absolútny víťaz zo všetkých kategórií).

Okrem vecnej ceny a diplomu bude pre víťazov skomponovaná nová hudobná skladba, ktorá bude víťazmi premiérovaná na Koncerte víťazov v Mirbachovom paláci v Bratislave a vo Viedni. Medzinárodná porota má právo niektorú z cien neudeliť. 

Organizácia súťaže:              

Účastnícky poplatok za každého súťažiaceho, korepetítora, pedagóga i pozorovateľa je jednotný 10 € . V poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie a náklady spojené s organizáciou. 

Cena ubytovania spolu s raňajkami je 10 €. Cestovné a ubytovanie hradí vysielajúca organizácia.

Termín uzávierky prihlášok je 20. máj 2018.
Prihlášku pošlite prosíme mailom alebo poštou.
Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu 2928881182/1100, VS 10052018

Stornovanie registrácie je možné do 30. 5. 2018. V prípade Vašej neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia. Nocľah je z 11. 6. na 12. 6. 2018. Bližšie informácie získate po prihlásení. 

V prípade nejasností sa môžete obrátiť na riaditeľa školy alebo PaedDr. Katarínu Mackovú, PhD., zástupkyňu riaditeľa školy, na tel. čísle 041/542 20 75.

 Skladby slovenských autorov 20. a 21. storočia môžete nájsť na stiahnutie na stránke www.newmusicforkids.org. Poprípade osloviť ZUŠ Rajec.

S pozdravom

                                                       PaedDr. Marián Remenius

                                                        poverený vedením školy