RAJECKÁ  HUDOBNÁ  JAR

POZVÁNKA
 
Vážené kolegyne a kolegovia,
riaditeľstvo ZUŠ v Rajci v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mestom Rajec a Hudobným centrom v Bratislave Vás pozýva na medzinárodnú interpretačnú súťaž 
 
RAJECKÁ  HUDOBNÁ  JAR
 
ktorá sa uskutoční dňa 15. októbra 2020 (náhradný termín). . Hlavnou snahou súťaže je podpora interpretácie a vzniku novej pôvodnej slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež. Súťaž je určená žiakom základných umeleckých škôl. Súťaží sa v piatich vekových kategóriách, 5. kategória je komorná hra v počte hráčov maximálne do 10. V kategóriách 1. – 4. súťažia sóloví hráči na všetkých hudobných nástrojoch a speváci. 
 
11. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže
RAJECKÁ  HUDOBNÁ  JAR
15. október 2020
 
Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Organizátor súťaže: Základná umelecká škola Rajec
 
Súťažný poriadok: Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých ZUŠ, ktorí spĺňajú podmienky súťaže. Organizačný poriadok je prístupný na webovej stránke školy. 
 
Súťažný repertoár: Výhradne skladby slovenských autorov podľa vlastného výberu súťažiacich.
Počet skladieb je obmedzený časovým limitom!
 
Súťažné kategórie:
I. kategória: 1.- 2. roč. 1. časti I. stupňa základného štúdia (ďalej len „ZŠ“) (1.- 2.roč. I. cyklu)
II. kategória: 3.- 4. roč. 1. časti I. st. ZŠ (3.- 4.roč. I. cyklu) 
III. kategória: 1.- 4. roč. 2. časti I. st. ZŠ (5.- 7.roč. I. cyklu) 
IV. kategória: 1. – 4. roč. II. st. ZŠ (1.- 4. roč. II. cyklu)
V. kategória: komorné súbory do 10 členov
 
Časové limity:
I. kategória: do 3 minút
II. kategória: 3 – 5 minút
III. kategória: 5 – 6 minút
IV. kategória: 6 – 7 minút
V. kategória: 3 – 8 minút (podľa veku súťažiacich)
 
Porota a ocenenia:
Členmi odbornej poroty sú hudobní skladatelia.
Odborná porota udeľuje štyri ceny v každej kategórii.
Piata cena je Titul laureáta.
Hlavná cena: Cena za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora (hlavná cena)
Ďalšie ceny: Cena Hudobného centra (za objavnú dramaturgiu)
Cena mesta Rajec (za originálny prejav interpreta)
Cena riaditeľa ZUŠ Rajec (za najsympatickejší prejav)
Špeciálna cena pre sláčikové nástroje – 
50 € pre mladších žiakov ( I. a II. kat.) a 50 € pre star-
ších žiakov (III. a IV. kat.). Spolu 100 €.
Titul laureáta (absolútny víťaz zo všetkých kategórií).
Okrem vecnej ceny a diplomu bude pre víťazov skomponovaná nová hudobná skladba, ktorá bude víťazmi premiérovaná na Koncerte víťazov v Mirbachovom paláci v Bratislave a vo Viedni. 
Medzinárodná porota má právo niektorú z cien neudeliť. 
 
Organizácia súťaže:
Účastnícky poplatok za každého súťažiaceho, korepetítora, pedagóga i pozorovateľa je jednotný 10 € . V poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie a náklady spojené s organizáciou. 
Cena ubytovania spolu s raňajkami je 10 €. Cestovné a ubytovanie hradí vysielajúca organizácia.
 
Termín uzávierky prihlášok je 2. októbra 2020.
Prihlášku pošlite prosíme mailom alebo poštou.
Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu 2928881182/1100, VS 10052018
 
Stornovanie registrácie je možné do 8.10.2020. V prípade Vašej neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia. Nocľah je z 14.10. na 15.10.2020. Bližšie informácie získate po prihlásení. 
V prípade nejasností sa môžete obrátiť na riaditeľa školy alebo PaedDr. Katarínu Mackovú, PhD., zástupkyňu riaditeľa školy, na tel. čísle 041/542 20 75 alebo 0911928881.
Skladby slovenských autorov 20. a 21. storočia môžete nájsť na stiahnutie na stránke www.newmusicforkids.org.  Poprípade osloviť ZUŠ Rajec.
 
 
 
S pozdravom
                                                       PaedDr. Marián Remenius
                                                                riaditeľ školy