Úhrada školného

Vážení rodičia,

Prosíme uhradiť školné za I. polrok šk. roka 2019/2020 do 31. 10. 2019 na č. účtu: IBAN SK53 1100 0000 0029 2888 1182, Základná umelecká škola, 1. mája 412/1, 015 01 Rajec, do poznámky prosím uviesť meno a priezvisko žiaka a priezvisko pedagóga

–          individuálne vyučovanie – 40 €

–          prípravné štúdium, kolektívne vyučovanie – 30 €

–          dospelý – 200 € (klavír, gitara, husle), 225 € (spev), 175 € (organ, violončelo, bicie), 190 € (akordeón)

 

Úcta k starším

Žiaci akordeónového oddelenia z našej ZUŠ aj tento rok prijali pozvanie do klubu dôchodcov z príležitosti dňa „ Úcta k starším“  9. 10. 2019, aby svojou hrou potešili našich seniorov z Rajca a okolia. Žiaci Simonka Hodásová Filip Kardoš, Filip Knapec, Ladislav Miškovský, Filip Balvan, Vierka Hodasová spolu s p. učiteľkou zahrali svoje skladby a ľudové piesne, pri ktorých si všetci schuti zaspievali. S dobrým pocitom a príjemne prežitým popoludním sme sa vrátili do Zuš-ky. Na túto slávnostnú chvíľu  nám ostali a verím, že i všetkým prítomným pekné spomienky.